«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «BIOLOGIYA. ECOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «BIOLOGY. ECOLOGY»
ISSN 2073-3372 (Print)

List of issues > Series «Biology. Ecology». 2012. Vol. 3

Botany
O. A. Anenkhonov
Studying climatic-forced vegetation dynamics: prerequisites, approaches and prospects
3
Virology
V. V. Drucker, A. S. Gorshkova
Bacteriophages and their functioning in the biofilms
8
T. V. Butina, S. A. Potapov, O. I. Belykh, N. Damdinsuren, B. Chojdash
Genetic diversity of the family Myoviridae cyanophages in Lake Baikal
17
Ecology
O. N. Gordeeva, G. A. Belogolova, L. D. Andrulaitis
Biogeochemistry features of mercury migration within soil-plant system in the Southern Baikal region
23
Hydrobiology
O. A. Timoshkin, A. N. Suturin, N. A. Bondarenko, N. N. Kulikova, N. A. Rozhkova, N. G. Sheveleva, L. A. Obolkina, V. M. Domysheva, E. P. Zaytseva, V. V. Mal’nik, N. V. Maximova, I. V. Tomberg, A. V. Nepokrytykh, A. A. Shirokaya, A. G. Lukhnev, O. V. Popova, N. V. Potapskaya, V. S. Vishnyakov, E. A. Volkova, Yu. M. Zvereva, N. F. Logacheva, M. V. Sakirko, T. Ya. Kostornova
Introduction into biology of the coastal zone of Lake Baikal. 1. Splash zone: first results of interdisciplinary investigations and its role for the lake ecosystem monitoring
33
T. G. Potyomkina, A. N. Suturin, O. A. Timoshkin
A brief review of geological and geomorphological characteristics of the sampling sites in the near-shore zone of Bol’shye Koty Bay, Southern Baikal
47
M. V. Levasheva, O. A. Timoshkin, N. V. Vashukevich
A landscape approach to ecological monitoring in the splash zone of Bol’shye Koty Bay (Lake Baikal)
53
I. V. Tomberg, M. V. Sakirko, V. M. Domysheva, N. P. Sez’ko, I. P. Lopatina, N. V. Bashenkhaeva, E. A. Filevich, N. N. Kulikova, O. V. Popova, V. V. Mal’nik, A. G. Lukhnev, E. P. Zaytseva, N. V. Potapskaya, Yu. M. Zvereva, O. A. Timoshkin
First data on the chemical composition of interstitial waters in the splash of Lake Baikal
64
N. N. Kulikova, A. N. Suturin, Ye. V. Saybatalova, S. M. Boyko, O. A. Timoshkin, V. M. Domysheva, L. F. Paradina, M. V. Sakirko, I. V. Tomberg, E. P. Zaytseva, V. V. Mal’nik, A. G. Lukhnev, E. L. Popova, O. V. Popova, N. V. Potapskaya, V. S. Vishnyakov, E. A. Volkova, Yu. M. Zvereva
Biogeochemistry of the shore zone of Bol’shye Koty bay (Southern Baikal)
75
Hydrobiology
N. A. Bondarenko, O. I. Belykh, N. F. Logacheva, I. V. Tikhonova, Ye. A. Volkova
Microalgae in the shore zone of Lake Baikal
88
N. V. Potapskaya, A. G. Lukhnev, L. A. Obolkina
First data on quantitative dynamics of ciliates from different biotopes of the splash zone of Bolshye Koty Bay (Southern Baikal)
103
O. V. Popova, O. A. Timoshkin, E. P. Zaytseva, A. G. Lukhnev, Yu. M. Zvereva, N. N. Kulikova, V. V. Malnik, A. A. Shirokaya
Composition and seasonal dynamics of meiozoobenthos in the splash zone of Southern Baikal (Bolshye Koty Bay)
111
Yu. M. Zvereva, O. A. Timoshkin, E. P. Zaytseva, O. V. Popova, A. G. Lukhnev, I. V. Tomberg, N. N. Kulikova, V. S. Vishnyakov
Ecological characteristics of Mesenchytraeus bungei (Annelida, Oligochaeta) – dominant oligochaete species from the splash zone of Lake Baikal
123
N. A. Rozhkova, N. N. Kulikova, A. V. Nepokrytykh, Ye. V. Saybatalova, O. A. Timoshkin, A. N. Suturin
Distribution peculiarities, quantitative characteristics and elemental chemical composition of egg masses of endemic Baikal caddisflies (Trichoptеra, Apataniidae)
136
V. S. Vishnyakov, O. A. Timoshkin, L. A. Izhboldina, E. A. Volkova, E. P. Zaytseva
A taxonomic list of macroalgae in the near-shore zone of Bol’shye Koty and Listvenichny Bays (Southern Baikal)
147
E. A. Volkova1, I. V. Tomberg1, O. V. Popova1, Yu. M. Zvereva2, 1, A. G. Lukhnev1, E. P. Zaytseva1, M. V. Sakirko1, O. A. Timoshkin
Influence of the green algae Ulothrix zonatа (Web. et Mohr) Kuetz on diurnal and seasonal hydro-chemical variations in the near-shore waters of Lake Baikal
160
Cell biology, histology
S. V. Pronina, N. M. Pronin
Micromorphpological changes in mice splenic tissue during the biological probe of fishes from Kotokel’skoe Lake
167
Short reports
S. N. Serebrennikova, I. Zh. Seminskу, N. V. Semenov, E. V. Guzovskaya
Research of the corrective effect of azoximer bromide in experimental microbial inflammation in laboratory animals
172