«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «BIOLOGIYA. ECOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «BIOLOGY. ECOLOGY»
ISSN 2073-3372 (Print)

Contacts

Irkutsk State University, Faculty of Biology and Soil Studies, Sukhe-Bator Str., 5, Irkutsk, 664003, Russia
Tel.:+7 (3952) 24-19-27
Tel./fax: +7 (3952) 24-18-55
E-mail: izvestia_bio@isu.ru
Website: http://izvestiabio.isu.ru/en
Editor-in-Chief: Dr. Sci. (Biol.),  Prof. A. N. Matveev
Assistant Editor: Cand. Sci. (Biol.),  Assoc. Prof. V. P. Samusenok