«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «BIOLOGIYA. ECOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «BIOLOGY. ECOLOGY»
ISSN 2073-3372 (Print)

List of issues > Series «Biology. Ecology». 2012. Vol. 1

Botany
O. A. Frolov, I. M. Mashchuk
Middle Jurassic communities of Phoenicopsietea Frolov genus, cl. nov. from the Prisayan suite (Irkutsk coal basin)
3
Microbiology
P. A. Medvedeva, Yu. P. Dzhioev, S. M. Popkova, I. N. Danusevich, L. S. Kozlova, N. M. Shabanova, G. V. Yurinova, V. P. Salovarova,
Structure of species diversity of lactobacilli from vaginal biotopes of women living in Irkutsk sity
11
Zoology
T. A. Domanov
The factors limiting number of Siberian musk deer Moschus moschiferus (Linnaeus, 1758) in Yankan – Tukuringra mountain area (Amur region, Russia)
20
Entomology
A. V. Suslov, V. G. Shilenkov
Tortricoid moths (Lepidoptera: Tortricidae), trophically connected with birch trees in Angara region
33
Hydrobiology
O. A. Timoshkin, V. S. Vishnyakov, E. A. Volkova, A. A. Shirokaya, N. N. Kulikova, E. P. Zaytseva, A. G. Lukhnev, O. V. Popova, I. V. Tomberg, N. V. Potapskaya, Yu. M. Zvereva, V. V. Malnik, N. A. Bondarenko, N. A. Rozhkova, L. A. Obolkina, N. G. Sheveleva, T. Ya. Kostornova, A. N. Suturin, A. V. Nepokrytykh, N. F. Logacheva,
Biology of the coastal zone of Lake Baikal 2. Accumulated material on the lake shore (splash zone): classification, seasonal dynamics
40
I. I. Shishmaryova, D. V. Matafonov
Fecundity and embryonic development of Anisus (Gyraulus) stroemi (Westerlund, 1881) (Gastropoda: Planorbidae)
111
Parasitology
T. V. Zvereva
Dynamics of number of mass species of Ixodidae ticks in a coastal part of the south of Primorsky territory for the period 1981–2010
116
Pedology
A. Kozlova, O. V. Zarubina
Contents of macro- and microelements in gray forest soils complicated by paleocryogenesis in Preangaria
122
Short reports
I. V. Enushchenko
The new species of Hyalopoa Tzvel. (Poaceae) from Tomsk region
130
E. V. Sofronova
New records of Heteroptera from Republic of Buryatia
132