«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «BIOLOGIYA. ECOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «BIOLOGY. ECOLOGY»
ISSN 2073-3372 (Print)

List of scientific specialties

List of scientific specialties in which «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta». Seriya «Biologiya. Ecologiya» («The Bulletin of Irkutsk State University». Series «Biology. Ecology») publishes basic scientific results of dissertations for the degree of doctor and candidate of sciences

03.01.03 – Molecular biology (Biological sciences)
03.01.04 – Biochemistry (Biological sciences)
03.01.05 – Physiology and  biochemistry of plants (Biological sciences)
03.01.06 – Biotechnology (incl. Bionanotechnology) (Biological sciences)
03.02.01 – Botanics (Biological sciences)
03.02.03 – Microbiology (Biological sciences)
03.02.04 – Zoology (Biological sciences)
03.02.07 – Genetics (Biological sciences)
03.02.08 – Ecology (on branches) (Biological sciences)
03.02.09 – Biogeochemistry (Biological sciences)
03.02.10 – Hydrobiology (Biological sciences)
03.02.11 – Parasitology (Biological sciences)
03.02.12 – Mycology (Biological sciences)
03.02.13 – Soil sciense (Biological sciences)
03.03.01 – Physiology (Biological sciences)