«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «BIOLOGIYA. ECOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «BIOLOGY. ECOLOGY»
ISSN 2073-3372 (Print)

List of scientific specialties

List of scientific specialties in which «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta». Seriya «Biologiya. Ecologiya» («The Bulletin of Irkutsk State University». Series «Biology. Ecology») publishes basic scientific results of dissertations for the degree of doctor and candidate of sciences

1.5.3. – Molecular biology (Biological sciences)
1.5.4.  – Biochemistry (Biological sciences)
1.5.5.– Human and Animal Physiology (Biological sciences)
1.5.6. – Biotechnology (Biological sciences)
1.5.7. – Genetics (Biological sciences)
1.5.9. – Botanics (Biological sciences)
1.5.11.– Microbiology (Biological sciences)
1.5.12. –Zoology (Biological sciences)
1.5.15. – Ecology (Biological sciences)
1.5.16. – Hydrobiology (Biological sciences)
1.5.17. – Parasitology (Biological sciences)
1.5.18. – Mycology (Biological sciences)
1.5.19. – Soil sciense (Biological sciences)
1.5.21.– Physiology and  biochemistry of plants (Biological sciences)

until 16 October 2022
03.02.09 – Biogeochemistry (Biological sciences)