«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «BIOLOGIYA. ECOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «BIOLOGY. ECOLOGY»
ISSN 2073-3372 (Print)

List of issues > Series «Biology. Ecology». 2019. Vol. 30

CHEMICAL AND PHYSICAL BIOLOGY
M. V. Protopopova, V. V. Pavlichenko, D. A. Orlova, V. V. Chepinoga
Phylogeographic Structure of Anemone baicalensis (Ranunculaceae) Based on Plastid DNA Polymorphism (trnL-trnF) as an Evidence of Pleistocene Microrefugia Existence on the Khamar-Daban Ridge (Southern Baikal Region)
3
A. V. Fedyaeva, I. Li, I. V. Lyubushkina, I. V. Fedoseeva, A. V. Sidorov, E. G. Rikhvanov
Study of the Cytotoxicity of the Herbicides of Diuron and Fluorodifen using a Heterotrophic Suspension Cell Culture of Arabidopsis thaliana L.
16
GENERAL BIOLOGY
O. A. Anenkhonov, L. A. Ivanova, D. A. Ronzhina, L. A. Ivanov, H. Liu
С4-plants in the Flora of Buryatia, Eastern Siberia
32
S. A. Ivanov, V. A. Stolbov
Complexes of Aquatic Heteroptera (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) in Reservoirs of Barguzin Bay Basin (Baikal Lake, East Siberia): Composition and Structure
48
A. N. Matveev, V. P. Samusenok, A. L. Yuriev, A. I. Vokin, N. A. Bondarenko, N. A. Rozhkova, T. Ya. Sitnikova, E. A. Erbaeva, E. A. Misharina, I. V. Arov, K. V. Tarakanova, S. S. Alekseyev
Biodiversity and Biotic Structure of Lake Frolikha (Northern Baikal Region, East Siberia)
58
N. A. Martynova, V. M. Belousov, V. Y. Kuzevanov
Environmental Sustainability of Soil-Geomorphological Landscape Complexes within the City of Irkutsk
93
PHYSIOLOGY
N. Y. Vlasenko, M. A. Vlasenko
Features of the Circadian Rhythm of Human Cortisol in Forced Sleep Deprivation
105
SHORT COMMUNICATIONS
A. V. Kondratov
On Disadvantages of Modern Methods of Population Size Estimation in Game Animals
116
LIST OF PUBLICATIONS IN YEAR 2019124