«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «BIOLOGIYA. ECOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «BIOLOGY. ECOLOGY»
ISSN 2073-3372 (Print)

List of issues > Series «Biology. Ecology». 2010. Vol. 3

Physiology of plants and biochemistry
M. A. Zhivet’ev, E. I. Rachenko, T. E. Putilina, V. A. Krasnobaev, I. A. Graskova, V. K. Voinikov
Activity and isoenzyme spectrum of peroxidases of some plant species growing on the shores of Lake Baikal under abiotic stress
3
A. I. Katyshev, V. N. Shmakov, V. V. Chernikova, Yu. V. Sidorchuk, E. V. Deineko, Yu. M. Konstantinov
Transformation of tobacco mitochondria by genetic construct with integrative properties and selection of cell lines with transgenic mitochondria based on resistance to antimycin A
13
Botany
Bazhina E. V.
On the factors of Abies sibirica drying in the Southern Siberia mountains
20
Zoology of vertebral
N. V. Malygina
Wild Reindeer (Rangifer tarandus L.) of the East Taimyr: peculiarities of spatial distribution
26
Yu. I. Mel’nikov
Seasonal and interannual variations of clutch size in Asian Dowitcher
33
E. V. Potapova
Daily time end energy budget of pigeons in urban environments (for example Irkutsk city)
45
Ichthyology
A. L. Yuriev, M. V. Pastukhov, A. I. Sannikova, I. V. Mashkova, S. A. Perminova, A. S. Sergeeva, I. V. Samusenok
Biological characteristics of percids from upper part of Bratsk reservoir at present time
52
Genetics
O. N. Zhigileva, I. S. Brol, V. V. Pozhidaev, D. V. Zenovkina
Correlation between parasitological and genetic parameters in populations of cyprinid fish from rivers of Ob’-Irtysh basin
62
Hydrobiology
N. E. Votyakova
Role of phytobenthos in coastal - estuarine waterbodies of Lake Baikal
71
N. M. Mineeva, L. S. Kraschuk
Efficiency of solar radiation utilization under phytoplankton photosynthesis in the Volga River and Angara River reservoirs
82
Short messages
A. N. Matveev, N. M. Pronin
New data on distribution of the ancient leech Acanthobdella peledina Grube, 1851 (Hirudinea)
89
Е. V. Pislegina
Interannual (1981–2007) dynamics of zooplankton in pelagial zone of the Southern Baikal
92
Memorials
E. A. Zilov, L. R. Izmesteva, I. V. Fefelov
Michael Mihajlovich Kozhov: to the 120 anniversary from the date of a birth
95