«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «BIOLOGIYA. ECOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «BIOLOGY. ECOLOGY»
ISSN 2073-3372 (Print)

List of issues > Series «Biology. Ecology». 2010. Vol. 2

Botany
A. N. Petrov, E. A. Matosova
Synantropic mycobiota of South Prebaicalia: Myxomycetes, Ascomycetes, Heterobasidiomycetes, Aphyllophorales, Gasteromycetes
3
Physiology of plants and biochemistry
E. Yu. Garnik, V. I. Tarasenko, V. N. Shmakov, G. A. Nevinsky, Yu. M. Konstantinov
Influence of respiratory complex I dysfunctions on the reactive oxygen species level in Arabidopsis cells
9
M. A. Timoveyev, Zh. M. Shatilina, V.V. Pavlichenko, D. S. Bedulina, M. V. Protopopova, D. V. Axenov-Gribanov, E. A. Sapozhnikova
Evaluation of MXR activity in freshwater amphipod detected by intensity of rhodamine B efflux
14
Zoology of invertebrates and hydrobiology
T. G. Burdukovskaya, N. M. Pronin
A new species of parasitic copepods of the genus Salmincola (Copepoda, Lernaeopodidae) from the nasal cavities of grayling (Thymallidae) and whitefish (Coregonidae) of Lake Baikal basin
20
V. P. Semernoy, N. V. Bazova, D. V. Matafonov
The structure and distribution of oligochaetes (Annelida: Oligochaeta) in Kotokel’skoe Lake (Baikal Lake basin)
30
Zoology of vertebral and ichthyology
A. N. Matveev, V. P. Samusenok, A. L. Yuriev, R. S. Andreev, G. I. Pomazkova, N. A. Bondarenko, N. A. Rozhkova, Z. V. Slugina
Hydrobiological characteristics of Verhnekicherskye lakes (Baikal Lake basin)
36
A. L. Yuriev, I. I. Yuriev
Biological characteristics of percid fish from middle reaches of Nizhnyaya Tunguska River
54
Animal physiology
S. E. Murik
About the neuronal mechanism of lateral hypothalamic center self-stimulation response
65
Biotechnology
B. N. Ogarkov, G. R. Ogarkova, L. V. Samusenok
Review of Micro- and macromycetes for biopreparation
75
Short messages
V. P. Semernoy
Visual supervisions of grounds of Baikal Lake and studying of inhabiting oligochaetes by means of “Mir-1” bathyscaphe
87